မန္မာစကား အသံထြက္ ေျပာင္းလဲေနမႈ /
–က္ႏွင့္ –တ္ (–ပ္) တို႔၏ အသံတူေနျခင္း
Changing Burmese Pronunciation “Et” to “At”(Burmese version)

ビルマ語発音「__က္」の変容 /
「エッ」が「アッ」に