ေစတနာမေစာ္ကားသင့္(原曲:花はおそかった)
Lashio Thein Aung(လား႐ွိုးသိန္းေအာင္)

ၿငိမ္းခ်မ္းၾကေစသား
တကၠသိုလ္ေအးေမာင္(原曲:センチメンタル・カーニバル)

တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နား (骨まで愛して)
Lashio Thein Aung + Nwe Yin Win